Nacionālā atbilstības novērtēšanas infrastruktūra - valsts integrēšanas politikas elements

 

 

 

Sākums
Apmāciba
Testēšana un mērīšana
LATLAB dalībnieki
LATLAB mērķi
Valsts politika
Nozares attīstība
Eurolab

Biedrība LATLAB

Reģ. nr. 000801010

Akadēmijas laukums 1, Rīga,

tālr./ fakss 67212807

 

Valdes loceklis

Imants Matīss

Grāmatvede

IIva Kriķe

 

 

Valsts mērīšanas un testēšanas potenciālam un tā atbilstība starptautiskām prasībām ir ne tikai tehniska, bet arī politiska nozīme. Pirmkārt, testēšanas laboratoriju infrastruktūra, kas aptver visas valsts galvenās tautsaimniecības nozares ir nepieciešama nacionālas atbilstības novērtēšanas sistēmas izveidošanai. Turklāt, tādai sistēmai, kas atbilst Eiropas Savienības prasībām (direktīvām).

Bez šādas sistēmas izveidošanas ir apdraudēta valsts integrācijas politikas izpilde, brīvās tirdzniecības prasību izpilde, preču un pakalpojumu drošības apliecināšana. Otrkārt, sava, Eiropas prasībām atbilstoša, testēšanas infrastruktūra ir arī valsts neatkarības elements, jo uzticot šo uzdevumu veikšanu ārzemju firmām, brīva preču kustība var iegūt vienvirziena raksturu.

Bieži kļūdaini tiek uztverts, ka laboratoriju standartu prasības attiecināmas tikai uz neatkarīgām  jeb trešās puses laboratorijām, laboratorijām, kuras par mērķi izvirza akreditāciju. EUROLAB statistikas dati liecina, ka neatkarīgās laboratorijas sastāda mazāk par 10% no visām laboratorijām, kas ir izrādījušas interesi par prasībām kādas nosaka Eiropas un starptautiskie standarti. Tas nozīmē to, ka vairums ražošanas un pakalpojumu sfērā nodarbinātās laboratoriju, kaut arī nav neatkarīgas, ir ieinteresētas gūt priekšrocības un ieguvumus, kurus sola laboratoriju standartu ieviešana. Tas ir izskaidrojams ar to, ka šīs laboratorijas izvirza par galveno mērķi nevis formālu akreditācijas iegūšanas apliecinājumu, bet ir dziļi ieinteresētas savas kompetences sfēras sakārtošanā, gūt pārliecību par to, ka kritiskie procesi tiek kontrolēti un vadīti, produkcijas gala pārbaudes apstiprinājušas atbilstību specifikācijas prasībām. Bez jau minētajām atbilstības novērtēšanas un ražošanas vadības uzdevumiem, testēšanas laboratorijas var izrādīties par iedarbīgu instrumentu problēmu risināšanā, tehniskās ekspertīzēs, zinātniskos pētījumos. Arī šo laboratoriju sakārtošana atbilstoši Latvijas un Eiropas standartu prasībām nav mazāk svarīga par neatkarīgām laboratorijām. Var rasties jautājums - kur iegūt aktualizētu informāciju par laboratoriju standartiem, jaunākajām to attīstības tendencēm un, dažkārt, pat tehnisku palīdzību? Par to nākošajās šī pārskata sadaļās.

 

 

Rezumējums par valsts integrēšanas politiku

 

Nacionālam testēšanas laboratoriju tīklam ne tikai tehniska, bet arī politiska nozīme:

bullet

Nacionālas atbilstības novērtēšanas sistēmas nozīmīga sastāvdaļa

bullet

Instruments novērtēšanai sistēmas demonstrēšanai atbilstībai starptautiskām un Eiropas prasībām

bullet

Līdzeklis drošības prasību ievērošanai (visos atbilstības novērtēšanas moduļos)

bullet

Instruments brīvas preču kustības nodrošināšanai

bullet

Nacionāla testēšanas infrastruktūra – valsts ekonomiskās neatkarības elements

bullet

Alternatīva - ārzemju firmas, brīvai preču un pakalpojumu kustībai vienvirziena tendence

bullet

Iedarbīgs instruments problēmu risināšanā- neatbilstību cēloņu izpētei, korektīvu, preventīvu darbību izstrādāšanai

 

• Apmāciba • Testēšana un mērīšana • LATLAB dalībnieki • LATLAB mērķi • Valsts politika • Nozares attīstība • Eurolab •

Copyright © LATLAB 2010